HANNA Instruments Logo

Po — Pe / 9.00 — 17.00| +381 61 2036 045| + 381 11 3242 922 |WhatsApp

Potrebna Vam je besprekorna čistoća? Titracij može da Vam garantuje uspešnu dezinfekciju.

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 

Čistoća je sigurnost.

Danas više nego ikada je važno pridržavati se pravilne prakse sanitacije i čišćenja, ili ih podići na prikladni nivo. To je sve u redu, ali kako sa sigurnošću znati da Vaša sredstva za dezinfekciju rade svoj posao? Ispitivanje sredstva
za dezinfekciju i čišćenje je prikladan način za determinaciju njihove efikasnosti. Čitajte dalje kako bi saznali više.

Razumevanje efikasnosti sredstva za dezinfekciju

Jedan od ključnih koraka za osiguravanje efikasnosti dezinfekcije predstavlja izbor prikladnog sredstva za kontrolu patogena od interesa koja se zasniva na proceni rizika- više o tome kasnije. Postoje 3 dodatna faktora za determinaciju efektivnosti sredstva za dezinfekciju za specifičnu primenu uključujući koncentraciju sredstva za dezinfekciju, temperature i vreme kontakta.

Koncentracija sredstva za dezinfekciju

Često se sredstva za dezinfekciju prodaju kao koncentrati koje bi trebalo razblažiti
do određene koncentracije. Smernice industrije, državni propisi i instrukcije proizvođača
predstavljaju najbolji izvor za determinaciju ciljne koncentracije za maksimalnu efektivnost.

Temperatura

Temperature koje su previsoke ili preniske mogu inhibirati efektivnost dezinfekcionog sredstva. Bitno je uzeti u obzir
temperature sredine u kojoj se sredstvo koristi. Većina sredstva imaju optimalno dejstvo između 13-50 °C.

Vreme kontakta

Većina sredstva za dezinfekciju ne ubija mikroorganizme u istom trenutku kad dođe u kontakt s njima. Potrebno im je minimalna količina vremena u kome moraju biti u kontaktu sa površinom. Postoje opšte smernice za vreme kontakta koja je zasnovana na klasi sredstva.

Zašto se meri koncentracije?

Sredstva za dezinfekciju koja se nepravilno mešaju mogu imati limitiranu efektivnost, dok prejaka sredstva mogu biti toksična. Upravo zbog toga je od velike važnosti praćenje koncentracije sredstva kako bi obezbedili njihovu sigurnost i namenjenu dezinfekciju. Fokus ove prezentacije se stavlja na različite metode testiranja za praćenje koncentracije različitih sredtava za čišćenje.

Kako se mere sredstva za dezinfekciju?

Metoda merenja zavisi od aktivnih sastojaka hemijskih jedinjenja. Međutim titracija hemikalija za determinaciju njihove koncentracije predstavlja zgodan način za dobijanje tačnih rezultata.

Titracija (Automatic Titration)

Prednosti: Veoma precizna. Mogućnost vršenja više testova istovremeno.
Mane: Može biti skupo. Zahteva obuku.

Titracija je tehnika prilikom koje se hemijsko jedinjenje poznate koncentracije, “titrant” dodaje u uzorak analita nepoznate koncentracije dok se boja ne promeni ili nedobije potentiometrijski signal. Zapremina titranta koja se dodala se zatim koristi za izračunavanje analita, kako bi ova metoda mogla da se izvrši potrebno je da titrant i analit imaju mogućnost da reaguju i da je ta reakcija poznata. Titracija se može izvršiti pomoću hemijskih test kitova, ručnom biretom sa zatvaračem, ili automatskim sistemom titracije. Ručna titracija, kao što je pomenuto može biti subjektivna i nude malo opcija za evidentiranje. Automatizovani sistemi su tačniji, smanjuju nedoslednost između korisnika, i moguće je eksportovati podatke za buduće provere. Ručni titracioni sistemi su relativno jeftini dok automatski sistemi tipično zahtevaju veću investiciju.

Elektrohemijski senzori

Prednosti: Visoka preciznost. Mogu se koristiti za razne analize.
Mane: Potrebno je koristiti ih uz druge instrumente.

Elektrohemijski senzori su uređaji koji obezbeđuju informaciju o sastavu
rastvora Zasnivaju se na detekciji specifičnih analita ili svojstva analita
i konvertuju u električni signal koji se zatim prevodi i pokazuje na ekranu. Često je potrebna kalibracija sa referentnim materijalom kako bi se izračunala precizna koncentracija. pH elektrode, senzori provodljivosti, rastvoreni kiseonik, ORP elektrode i jon selektivne elektrode predstavljaju primere elektrohemijskih senzora.

Sredstva za dezinfekciju koje možete da titrirate:

U nastavku teksta obratićemo pažnju na pojedina sredstva za dezinfekciju. Iako postoje opšte smernice,
važno je pridržavati se preporuka proizvođača za upotrebu.

Jod

Jod pripada klasi oksidanata, često se zove i lugolov rastvor. Jod ima različite primene u industrijama kao što su proizvodnja hrane, mleka, proizvodnje piva, vina, restorani, zdravstvene ustanove i akvarijumi. Kada se jod koristi kao sredstvo za dezinfekciju njegova koncentracija je između 12.5 ppm i 25 ppm. Jod može ciljati ili ihibirati rast bakterija, kvasca, buđi, gljiva, virusa i protozoa. Ovo sredstvo za čišćenje se može meriti preko nekoliko tipova merenja. U merenja ubrajamo test trake, hemijski test kitovi, fotometriju, elektrohemijske senzore i titracija.

PrednostiMane
Relativno širok pH opseg efikasnosti 2-5
2-4X skuplji od hlora
Efektivno protiv velikog broja mikroorganizama
Veoma zavisan od temperature od 24-60 °C
Relativno stabilan u prisustvu organskih ostataka
Zahteva duži period kontakta
Može isprljati poroznu plastiku

Persirćetna kiselina (Peracetic Acid)

Persirćetna kiselina (POA ili PAA) je efektivan oksidant koji se koristi za širok namenski opseg, pogotovo u prehrambenoj industriji. Prerađivači hrane, pivare, vinarije, restorani, dezinfekciji mesa plodova mora, jaja, papirnoj industriji, zdravstvu . Između 24 i 80 ppm PAA ima dehstvi kao dezinfekciono sredstvo hrane. Za dezinfekciju opreme i površina koriste se više koncentracije između 50 i 500 ppm. PAA je efektivan protiv bakterija, gljiva i spora. Testiranje PAA se može izvršiti različitim metodama uključujući trake za testiranje, fotometrijski, elektrohemijskim senzorima i titracijom.

PrednostiMane
Relativno širok pH opseg efikasnosti 2-5
2-4X skuplji od hlora
Efikasan protiv mnogih različitih Mikroorganizama
Veoma temperatura zavisna 75-120 °F
Relativno stabilno u oblastima sa zaostacima organske krhotine
Potrebno duže vreme kontakta
Može li flekati poroznu plastiku

Peroksijaketička kiselina (Peracetička kiselina)

Peroksiacetička kiselina, poznata i kao peracetička kiselina (POA ili PAA) je efikasan oksidator koji se koristi u raznim primenama, a može se uočljivi u prehrambenoj industriji. Prerađivači hrane, pivare, pravljenje vina, restorani, mesna/morska hrana/dezinfekcija živine, dezinfekcija jaja, proizvodnja papira i pulpe, zdravstvo i proizvodnja (čak je odobreno i za proizvodnju organske proizvodnje). Između 24 i 80 ppm PAA odlično funkcioniše za saniranje namirnica kada je sanitarija u direktnom kontaktu sa artiklom. Za saniranje opreme ili površina možete koristiti veću koncentraciju, između 50 i 500 ppm. PAA je efikasna protiv bakterija, kvasca, gljivi i spora. Testiranje za PAA se može uraditi različitim metodama, uključujući probne trake, fotometriju (spektrofotometriju), elektrohemijske senzore i titraciju.

ProfesionalciZatvorenici
Zadržava efikasnost u organskom zemljištu za razliku od hlora
Korozivno za kožu
Tvrda voda nije problem
Raspada se brzo, koncentracija bi trebalo da se prati često
Nije pogubno po životnu sredinu, raspada se na sirće i kiseonik
Ne ostavlja zaštitu kao i hlor
3-5x veća cena od hlora
Najefektivniji <7 pH

Brom

Brom je još jedno sredstvo koje pripada familiji oksidanata. Naziva se još i hipobromasta kiselina.
Bromin se generalno koristi za bazene, saune, rashladne tornjeve, proizvodnja papira, industrija mesa i preradu vode. Koncentracija broma koja je potrebna za dezinfekciju zavisi od industrije i primene.

industrije i primeneKoncentracija broma (ppm)
Bazeni i saune
2.5 - 15
Rashladni tornjevi
2.5 - 15
Industrijska pasterizacija
1 - 9
Papir
1 - 9
Dekorativne fontane
4.5 - 9
Živina
200 - 450
Meso
300 - 900

Brom ima dejstvo in a bakterije, gljive, alge, sluz. Brom može da se analizira različitim metodama uključujući test trake, fotometrijski, elektrohemijskim senzorima i titracijom.

PrednostiMane
Ne ostavlja mnogo ostataka, nisu potrebna dodatna hemijska jedinjenja za uklanjanje
Ne ostavlja mnogo ostataka što ga ne čini dobrim izvorom za pijaću vodu
Ima šire dejstvo na različitim pH od hlora 7- 8.5- Bolje za alkalne vode
Zbog visoke reaktivnosti potrebno je dodati veće količine kako bi bilo efektivno
Stabilniji na višim temperaturama od hlora- bolje za đakuzije
Korozivno za metale
Ne reaguje burno sa amonijakom kao hlor

Hlor

Hlor je poslednje sredstvo za čišćenje o kojem govorimo iz familije oksidanata. Drugačije se naziva još i hipohlorit ili hlor dioksid. Hlor ima raznu praktičnu primenu u domaćinstvu, pijaćoj vodi, tretmanu vode, proizvodnji hrane, mesu, preradi živinskog mesa, proizvodnji jaja, bazenima, saunama i akvarijumima. Koncentracije hlora koje su potrebne kako bi imao dejstvo dezinfekcije zavise od primene.

industrije i primeneKoncentracija hlora (ppm)
Hlor kao sredstvo dezinfekcije
50 - 200 ppm
Voda za piće
1 ppm rezidualnog hlora
Meso
50 - 100 ppm
Pranje voća i povrća
40 - 350 ppm (varira)
Bazeni i saune
1.5 - 3 ppm rezidualnog hlora hlor

Hlor može ukloniti bakterije, gljive, viruse i buđ. Postoje razne metode ispitivanja hlora kao što su test trake, hemijski test kitovi, fotometrija, elektrohemijski senzori i titracija.

PrednostiMane
Relativno jeftin
Bez mirisa
Kratko neophodno vreme kontakta sa površinom
Reaguje sa organskim ostacima i smanjuje efektivnost
Efektivan u uskom pH rasponu 6.7-7.5
Korozivan
Iritira kožu
Ostavlja rezidualni hlor koji može uticati na ukus

U stomatološkoj industriji raste primena hlora u obliku hipohlorične kiseline (HOCl). Naučni odbor iz Kois centra u Sijatl, Vašingtonu je nedavno izneo novi pristup za sanitizaciju ambulanti. Koristili su mali uređaj za elektrolizu soli u rastvorima soli, sirća i destilovane vode, i tim procesom dobili hipohloričnu kiselinu. To je omogućilo da izvrše dezinfekciju prostora nakon što pacijent izađe. Zaparivanje prostorije sa dezinfekcionim sredstvima olakšava posao brisanja i dezinfekcije zubarima, higijeničarima i ostalom kancelarijskom osoblju.

Kvaternarni amonijak

Kvaternarni amonijak, poznat još kao QUAT, je deo familije površinskig dezinfekcionih sredstava. Ukoliko pogledate u etikete možete videte i naziv When looking at labels you may also see it listed as bezalkonium hlorid, benzetonijum hlorid, alkil dimetil benzil amonijum hlorid. Alkil dimetil etilbenzil ammonium hlorid. Didecildimetilamonium hlorid. Kvaternarni amonijak se koristi u prehrambenoj industriji, vinarijama, kućnim sredstvima za dezinfekciju mesa, bolnicama i akvarijumima. Ima dejstvo na bakterije, gljive, viruse i plesne. Ukoliko koristite kvaternarni amonijak pridržavajte se specifikacija od proizvođača prilikom determinacije koncentracije. Generalno koncentracija je oko 200 ppm. Česte metode ispitivanja koncentracije kvaternarnog amonijaka su test trake, hemijski test kitovi, fotometrija, titracija, elektrohemijski senzori
i hromatografija.

industrije i primeneKoncentracija hlora (ppm)
Bezbojan
Iritant respiratornog sistema i kože
Bezmirisan
Neefikasan protiv spora i gram negativnih bakterija
Nije korozivan
Senzitivan na tvrdu vodu
Efektivan između 6-19 pH
Može se koristiti pri visokim temperaturama

Autor: SHAYLA FRANKS

Bilo koja misao?

Pregledajte ostale postove

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.