HANNA Instruments Logo

Po — Pe / 9.00 — 17.00| +381 61 2036 045| + 381 11 3242 922 |WhatsApp

Multiparametarski, istraživački merač pH/ORP/ISE i merač EC/TDS/Otpornosti/Saliniteta i Temperature HI5522-02

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno.

HI5522 je napredni multiparametarski, laboratorijski istraživački merač

pH/mV/ISE/EC/TDS/Saliniteta/Otpornosti koji je u potpunosti prilagodljiv, sa velikim LCD-om u boji, kapacitivnim dodirnim tasterima i USB priključkom za povezivanje sa računarom. HI5522 je bogat funkcijama koje uključuju ISE inkrementalne metode, evidenciju podataka, ograničenja alarma, sveobuhvatni GLP i još mnogo toga, zadržavajući jednostavnost u upotrebi i sa namenskim tasterom za rutinski rad i virtuelnim tasterima koji vode korisnika kroz opcije podešavanja. HI5522 osigurava poverenje u pH merenjima uz ekskluzivnu opciju Cal Check koja upozorava korisnika na potencijalne probleme tokom kalibracije, uključujući i ako je tampon kontaminiran ili sonda treba očistiti.

Kupujte pouzdano!

RSD 132.380

5 na zalihama

Zatražite ponudu

Ovaj proizvod se ne može kupiti online. Popunite kontakt formu kako biste dobili ponudu. Hvala.

HI5522 je napredni merač pH / ORP / ISE i EC / TDS / saliniteta / otpornosti, koji je u potpunosti prilagodljiv sa velikim LCD ekranom u boji, kapacitivnim tasterima za dodir i USB priključkom za povezivanje sa računarom.

HI5522 je dvokanalni merač koji omogućava istovremeno merenje pH, ORP ili ISE na jednom kanalu i EC, TDS, saliniteta ili otpornosti na drugom. Kanal jedan ima BNC vezu za upotrebu sa širokom lepezom pH, ORP i ISE elektroda koje nudi Hanna Instruments. Instrument se isporučuje sa staklenom, kombinovanom pH elektrodom sa dvostrukim spojem HI1131B, elektrodom koja radi u širokom temperaturnom opsegu od 0 do 100 ° C. Sva očitavanja su automatski temperaturno kompenzovana sa odvojenom temperaturnom sondom HI7662-T ili iz ugrađenog senzora temperature sonde za provodljivost drugog kanala. HI5522 se isporučuje sa HI76312 sondom za provodljivost sa četiri prstena koja radi u širokom rasponu

od 0.000 μS/cm do 1000.0 mS/cm*. Merač se može podesiti na automatsko biranje opsega (autorangiranje) u kome merač bira odgovarajući raspon provodljivosti između sedam opsega ili fiksnog opsega u kojem će merač prikazati očitanje samo u mS / cm ili mS / cm. Sve vrednosti se automatski temperaturno kompenzuju uz pomoć ugrađenog temperaturnog senzora. Temperaturne konverzije su podešene između 0.00 i 10.00 %/°C. Kao pH merač, HI5522 može da se kalibriše u do pet tačaka sa izborom osam unapred programiranih pufera ili pet prilagođenih pufera.

HI5522 poseduje ekskluzivnu Hanna CAL Check ™ opciju da upozori korisnika na potencijalne probleme tokom procesa kalibracije pH elektrode. Indikatori problema prikazuju poruke na ekranu “Electrode Dirty/Broken” i “Buffer Contaminated.” Opšte stanje sonde na osnovu odstupanja i nagiba karakterističnih za elektrodu prikazuje se kao procenat nakon završetka kalibracije.

U ISE režimu, HI5522 se može kalibrisati u do pet tačaka sa izborom pet unapred pripremljenih puferskih standarda ili pet korisnički definisanih u bilo kojoj jedinici koncentracije. Podaci o kalibraciji, uključujući datum, vreme, upotrebljene standarde i nagib, mogu se videti u bilo kojem trenutku zajedno sa trenutnim merenjima odabirom opcije prikaza dobre laboratorijske prakse (GLP).

Kako EC / TDS / merač saliniteta / otpornosti, HI5522 može da se kalibriše do četiri tačke sa izborom šest unapred programiranih standarda provodljivosti ili korinički definisanih standarda. Otpornost, TDS, praktična slanost (PSU) i prirodna skala morske vode kalibrišu se kroz provodljivost. % NaCl se kalibriše u jednoj tački sa standardom saliniteta HI7037. Podaci kalibracije, uključujući datum, vreme i upotrijebljene standarde, offset i faktor ćelije. Može im se pristupiti bilo kada

zajedno sa tretnim merenjima i podacima dobre laboratorijske prakse (GLP).

Za merenja visoko čiste vode u farmaciji, HI5522 je programiran kroz 3 faze USP <645> metoda. Jednom kada se dostigne faza, generiše se izveštaj i može se sačuvati. Do 200 izveštaja može biti sačuvano i prebačeno putem USBa na kompjuter.

Postoje 3 režima učitavanja: auto, manual i AutoHold logging. Do 100.000 podataka može se snimiti u 100 partija sa 50.000 zapisa maksimalno / lot na svakom kanalu i izvesti u računar radi pregledavanja i skladištenja podataka.

Prilagodivi korisnički interface

Korisnički interface HI5522 omogućava korisniku da prikazuje merenja u različitim režimima: osnovno merenje sa ili bez GLP, grafikoni u realnom vremenu i podaci za beženje. Kriterijumi stabilnosti kalibracije se mogu podesiti od brzih, umereno brzih do preciznih. Podesivi alarm ograničava se podešavanjima unutar i izvan ograničenja.

Grafički LCD u boji

HI5522 sadrži grafički LCD u boji s pomoćnim ekranom, grafičkim i prilagođenim konfiguracijama boja. Ekran omogućava grafički prikaz u stvarnom vremenu, a upotreba virtuelnih tastera omogućava intuitivni korisnički doživljaj.

Kapacitativni tasteri

HI5522 sadrži osetljive kapacitivne tastere za precizne pritiske tastera tokom navigacije kroz menije i ekrane. Postoje četiri namenska tastera koja se koriste za rutinske operacije, uključujući kalibraciju i promenu načina merenja i četiri virtuelna tastera koji se menjaju na osnovu upotrebe. Ova tehnologija omogućava da tastatura bude bez začepljenja.

Sonda za provodljivost sa 4 prstena

Sva očitavanja se izvode pomoću HI76312 sonde za provodljivost sa četiri prstena koja ima ugrađeni senzor temperature za automatsku kompenzaciju. Četiri prstena su izrađena od platine, a telo elektrode je izrađeno od polieterimidne plastike (PEI) koja je otporna na mnoge oštre hemikalije. Dizajn sa četiri prstena omogućava da se ova sonda koristi u širokom rasponu merenja.

Izbor kalibracije

Automatsko prepoznavanje pufera, poluautomatske i direktne ručne opcije za kalibraciju pH dostupne su za kalibraciju do pet tačaka, od izbora osam standardnih pufera i do pet prilagođenih. Za kanal provodljivosti kalibracija se može podesiti na automatsko standardno prepoznavanje ili unos korisnika, uz izbor jedne ili više tačaka. Kalibracija se može izvesti do četiri tačke kada je izabrano više tačaka.

CAL Check™

CAL Check upozorava na potencijalne probleme koji se mogu javiti tokom kalibracije pH elektrode. Indikatori uključuju “Electrode Dirty/Broken,” “Buffer Contaminated,” , vreme odziva elektrode i celokupno stanje sonde u procentu na osnovu karakteristika offseta i nagiba.

GLP podaci

HI5522 uključuje GLP funkciju koja korisnicima omogućava da vide podatke o kalibraciji i informacije o isteku kalibracije jednim dodirom tastera. Podaci o kalibraciji uključuju datum, vreme i standarde koji se koriste za kalibraciju.

ISE merenja sa izborom

jedinice za koncentraciju HI5522 omogućava kalibraciju i očitanje u izboru jedinica koncentracije. Izbor jedica ppt, g/L, mg/mL, ppm, mg/L, μg/L, ppb, μg/L, mg/mL, M, mol/L, mmol/L, %w/v i korisnički definisane.

ISE sa inkrementalnim metodom

Poznati dodatak, poznato oduzimanje, dodavanje analita i inkrementalni postupci oduzimanja analita unapred su programirani sa HI5522. Jednostavno sledite postupak vođen na ekranu i merač će automatski izvršiti proračun omogućavajući postizanje višeg nivoa tačnosti u poređenju sa direktnim ISE merenjima.

Čuvanje podoataka

Na HI5522 dostupna su tri načina biranja, koja se mogu odabrati: automatic, manual, i AutoHold logging Automatic i manual skladišti do 100 lotova sa 50,000 izveštaja max/lot, sa ukupno 10000 podataka. Automatic logging sadrži opciju za čuvanje podataka u odnosu na period i interval uzorkovanja.

Transfer podataka

Podaci se mogu preneti putem USB kabla i HI92000 software-a na računar (prodaju se odvojeno).

Kontekstualna pomoć

Uvek dostupna pritiskom na taster “HELP”. Jasne poruke i uputstva su dostupne na ekranu za brzo i lako vođenje korisnika kroz podešavanje i kalibraciju. Pomoćne ifnormacije se prikazuju u odnosu na postavku koja se gleda.

pH i EC opcije

pH CAL Check™

Pravilna kalibracija sistema pH elektroda je kritična za postizanje pouzdanih rezultata. HANNina ekskluzivna opcija CAL Check pomaže u mnogome postizanju tog cilja.

· Svaki put kada se vrši kalibracija pH, instrument upoređuje novu kalibraciju sa prethodnom. Kada ovo poređenje ukazuje na značajnu razliku, poruka upozorava korisnika da očisti elektrodu, proveri puferski rastvor ili oboje.
· Kad su merenja predaleko od kalibracionih tačaka, instrument će upozoriti korisnika porukom na ekranu.
· Na ekranu se prikazuje stanje pH elektrode nakon kalibracije, kao i datum i vreme.
· Da bi izbegao očitavanje sa starim kalibracijama, instrument automatski podseća korisnika kada je kalibracija istekla

CAL Check upozorava korisnike o problemima tokom kalibracije.

Sveobuhvatni GLP

Učitavanje u realnom vremenu

EC USP Mod

Hannini HI5522 i HI5521 zajedno sa EC sondama mogu se koristiti za merenja provodljivosti koja je potrebna za pripremu vode za ubrizgavanje (WFI) u skladu sa USP <645>. Instrumenti daju jasna uputstva o izvođenju svake faze i automatski proveravaju da li su temperatura, provodljivost i stabilnost unutar USP granica. Sveobuhvatni podaci se prikazuju na ekranu na kraju testa. Do 200 izveštaja može biti sačuvano.

ISE opcije

ISE Incrementalni metod

Određivanje koncentracije jona pomoću ISE-a može se postići brže i lakše korišćenjem pojednostavljenih inkrementalnih metoda. Ovi metodi uključuju dodavanje standarda uzorku ili uzorka standardu i detekciju promene mV koja se dešava usled dodavanja, a ta razlika određuje koncentraciju. Ranije bi korisnik koristio matematičke jednačine za određivanje koncentracije jona u uzorku; koncentracije uzoraka, HI5522 izračunava automatski, a zatim se prijavljuju u izveštaj o metodi ISE; Do 200 izveštaja
može biti sačuvano.

Ceo proces se može ponoviti na više uzoraka bez ponovnog unošenja skupa parametara. Izveštaji se mogu izvesti i štampati sa HI92000 PC software-om. Tehnike inkremenmentalne metode mogu umanjiti greške od promenljivih kao što su temperatura, viskoznost, pH ili jonska jačina. Elektrode ostaju uronjene tokom celog procesa, smanjujući na taj način vreme merenja, eliminišući prenošenje uzorka i pridružene greške. Poznato dodavanje, poznato oduzimanje, dodavanje analita i analitičke metode oduzimanja su standardne mogućnosti izbora koje nudi HI5522.

Multiparametarski, istraživački merač

Dvostruki kanali

Dva merna kanala HI5522 su galvanski izolovana
za elimaciju šumova i nestabilnosti. U ISE modu, ovaj instrument pruža izbor nekoliko inkrementalnih metoda. Komunikacija sa optički izolavanim USB kablom.

Specifikacije

pH

Opseg

-2.0 do 20.0 pH; -2.00 do 20.00; -2.000 do 20.000 pH

Rezolucija

0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH

Tačnost

±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH ±1 LSD

Kalibracija

auto, kalibracija u 5 tačaka, 8 dostupnih standarda (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18,
10.01,12.45), i 5 korisnički definisanih.

Temperaturna kompenzacija

auto ili manuelna -20.0 do 120.0°C/-4.0 do 248.0°F/253.15 do 393.15K

mV

Opseg

±2000 mV

Rezolucija

0.1 mV

Tačnost

±0.2 mV ±1 LSD

Jon Selektivna Elektroda (JSE)

Opseg

1 x 10-6 do 9.99 x 1010 koncetracije

Rezolucija

1; 0.1; 0.01; 0.001 koncentracije

Tačnost

±0.5% (monovalent joni); ±1% (dvovalentni joni)

Kalibracija

auto, u pet tačaka kalibracija, sa 5 fiksnih standarda za svaku mernu jedinicu
i pet korisnički definisanih standarda.

Temperatura

Opseg

0 do 50°C (23 to 122°F); elektronski modul nije
vodootporan.

Rezolucija

0.1°C; 0.1°F; 0.1K

Tačnost

±0.2°C ; ±0.4°F; ±0.2K (bez sonde)

EC

Opseg

0.000 do 9.999 µS/cm; 10.00 do 99.99 µS/cm; 100.0 do 999.9 µS/cm; 1.000 do 9.999 mS/cm;
10.00 do 99.99 mS/cm; 100.0 to 1000.0 mS/cm apsolutni EC*

Rezolucija

0.001 µS/cm; 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm

Tačnost

±1% od očitanja (±0.01 µS/cm)

Ćelijska konstanta

0.0500 do 200.00

Tip ćelije

4-polna

Kalibracija

automtsko prepoznavanje puferskih rastvora, korisnički standardi, kalibracija u jednoj i više tačaka.

Kalibracioni podsetnik

Da

Temperaturni koeficijent

0.00 do 10.00 %/°C

Temperaturna kompenzacija

isključena, lineanar i ne-linear

Referentna Temperatura

5.0 do 30.0°C

Profili

do 10, 5 za svaki kanal

USP saglasan

Da

TDS

Opseg

0.000 do 9.999 ppm; 10.00 do 99.99 ppm; 100.0 do 999.9 ppm; 1.000 do 9.999 ppt; 10.00 do 99.99 ppt;
100.0 do 400.0 ppt stvarni TDS* (sa 1.00 faktorom)

Rezolucija

0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt; 0.01 ppt; 0.1 ppt

Tačnost

±1% od očitanja (±0.01 ppm)

Otpor

Opseg

1.0 do 99.9 Ω•cm; 100 do 999 Ω•cm; 1.00 do 9.99 kΩ•cm; 10.0 do 99.9 kΩ•cm; 100 do 999 kΩ•cm;
1.00 do 9.99 MΩ•cm; 10.0 do 100.0 MΩ•cm

Rezolucija

0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 kΩ•cm; 0.1 kΩ•cm; 1 kΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm

Tačnost

±2% od očitanja (±1 Ω•cm)

Salinitet

Opseg

Praktična skala: 0.00 do 42.00 psu; skala prirodne morske vode: 0.00 do 80.00 ppt; percent scale: 0.0 do 400.0%

Rezolucija

0.01 za praktičnu / skalu prirodne morske vode; 0.1% za procenat skale

Tačnost

±1% od očitanja

Kalibracija

procentualna skala—jedna tačka (sa HI7037 standardom); sve kroz EC

Dodatne specifikacije

pH Elektroda

HI1131B staklena pH elektroda sa BNC priključkom i 1 m (3.3’) kabla (uključena)

EC Elektroda

HI76312 platinasta, četvoroprstena EC/TDS sonda sa 1 m (3.3’) kabla (uključena)

Temperaturna sonda

HI7662-W sonda od nerđajućeg čelika sa 1m kabla

Ulazni kanali

1 pH/ORP/ISE + 1 EC

Dobra laboratorijska praksa GLP

ćelijska konstanta, referentna temperatura / koeficijent, tačke kalibracije, vremenski žig kalibracije, offset sonde za provodljivost

Učitavanje

Snimci : do 100 lotova, 50,000 snimaka max/lot / maximum 100,000 podataka po kanalu.
intervalno snimanje: izbor 14 intervala od 1 sec do 180 min; tip: automatic, manual, AutoHOLD;
Dodatno: 200 snimaka USP; 200 snimaka inkrementalnih metoda

Povezivanje s računarom

USB

Napajanje

12 VDC adapter

Dimenzije/Težina

160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7”) / 1.2 kg (2.64 lbs.)

Okruženje

0 do 50°C (32 to 122°F; 273 to 323K) RH max 95%

Informacije o isporuci

HI5522-02 (230V) se isporučuje sa pH elektrodom HI1131B, HI76312 EC / TDS sondom, temperaturnom sondom HI7662-V,
pH 4.01 kesicama rastvora (2), pH 7.01 kesicama rastvora (2), pH 10.01 kesicama rastvora (2), 1413 µS/cm kesicama rastvora
(2), 12880 µS/cm kesicama rastvora (2), HI700601 kesicama rastvora za čišćenje elektrode (2), HI7082 3.5M KCl rastvorom elektrolita (30 mL),
HI76404W držačem elektroda, 12 VDC adapterom, kapilarnom pipetom, sertifikatom kvaliteta i uputsvom za upotrebu.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Parametar

, ,

Traženje ponude

Napomena: polja označena sa * su obavezna.

Da li ste uspeli da pronađete ono što Vas zanima?

Imamo više od 30000 proizvoda u našem asortimanu. Registrujte se sada i preuzmite najnoviji katalog proizvoda ili nas kontaktirajte i proverite kako sve možemo da Vam pomognemo.

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.