Značaj pH tokom procesa pravljenja piva

pH tokom procesa pravljenja piva

pH, mera koncentracije vodonikovih jona u rastvoru je u stvari mera koja nam pokazuje da li je ispitivana supstanca kiselina ili baza. Određivanje pH vrednosti je značajno za svaku fazu procesa pravljenja piva, od prvere ulazne vode, preko kvasca do fermentisanog i gotovog piva. Visoki pH vodi ka preoštrim ukusima i lošom enzimskom konverzijom. Normalni pH piva [4.1-4.6] inhibira određene mikroorganizme, dok mnogo niži pH može ukazivati na infekciju bakterijama koje proizvode kiselinu, što rezultira kiselim pivom.

pH prehrambenih proizvoda – sveobuhvatni vodič kroz određivanje pH hrane

pH prehrambenih proizvoda

pH je bitan parametar zbog toga kako utiče na karakteristike hrane kao što su tekstura, ukus, aroma i drugi. pH igra ključnu ulogu u inhibiranju rasta mikroorganizama. Iz tog razloga regulatorne vladine agencije, poput Uprave za hranu i lekove (FDA u SAD), regulišu nivo pH u mnogim komercijalnim prehrambenim proizvodima.

Generalno posmatrano, hrana u skladu sa 21CF114 potpada pod dve kategorije. Hrana sa prirodnim pH manji od pH 4,6 poznata kao kisela hrana, dok hrana sa niskim nivoom kiselina ima pH veći od 4,6.

Praćenje pH vrednosti mesa tokom obrade

Praćenje pH vrednosti mesa tokom obrade

Različiti koraci se mogu preuzeti za kontrolu pH i temperature kako bi se maksimalizirao kvalitet. Stres i prekomerni napori pre klanja, treba da budu što više smanjenje kako bi se obezbedilo smanjenje mišićne temperature i sprečavanje prekomernog stvaranja mlečne kiseline.